۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - حوادث هوایی در ایران پایان ناپذیر است

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - تولید موشک، مانع ادامه مذاکرات