۲۳ دى ۱۳۹۲ - ایده مکریان در کشاکش خشم و خرد

۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - کالبد شکافی “سیاست رای” در کردستان

۷ تیر ۱۳۹۱ - مصر بر دوراهی انتخاب

۳۰ مهر ۱۳۹۰ - نبرد کوهستانی رویاها

۲۵ مهر ۱۳۹۰ - ما و دریاچه ارومیه