۱۸ آبان ۱۳۹۲ - وظیفه ملی گروه ها

۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - دیپلماسی تحقیر

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ - باج کلان اقتصادی جمهوری اسلامی به چین

۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - نزاع در “سکوت رادیویی”

۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - عدم مشروعیت بین‌المللی