۱۳ فروردین ۱۳۹۰ - غضب کردن علیه ایران کجاست؟

۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - جهاد سایبری در ایران

۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - موسوی: مردی برای تمام فصول