۲۹ مهر ۱۳۹۳ - موج اسیدپاشی و بازگشت حجاب افراطی

۱۴ مهر ۱۳۹۳ - تفسیر قرآن به اعدام می انجامد