۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - تحویل زمان یا زمانه ؟

۱۸ دى ۱۳۹۱ - دگردیسی یک فانتزی به یک تراژدی

۱۱ آذر ۱۳۹۱ - نگاهت را می‌خوانم، “بهار”!

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نوعی دیگر

۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - فصلی برای دوباره خواندن

۱۷ دى ۱۳۸۸ - دیالکتیک تحقیر و اهانت

۲۸ مهر ۱۳۸۸ - بازار مسگرها را تعطیل کنید

۱ مهر ۱۳۸۸ - نقد «دیالوگ تریبونی»

۲۲ شهریور ۱۳۸۸ - لعنت به جاده ها، اگر…

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - “پرده آخر” تبلیغات دولت نهم