۱ دى ۱۳۹۲ - چگونه شب چله به یادماند

۲۳ تیر ۱۳۹۲ - اعتدال یا فرارفتن از دوگانه سازی‌های جعلی

۵ خرداد ۱۳۹۲ - بلوار کشاورز

۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - کارنامه وزارت ارشاد درخشان است؟