۱۹ شهریور ۱۳۹۱ - ورشکستگی بانک مرکزی

۹ خرداد ۱۳۹۱ - کوچک شدن سفره ایرانیان به روایت آمارها

۲۳ بهمن ۱۳۹۰ - ذخیره طلای ایران چقدر است؟

۲۵ شهریور ۱۳۸۹ - بنزین وارداتی:۴۸۰ تومان

۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - سابقه تاریخی تنظیم خانواده

۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - کیلویی ۵۰۰ تومان خون صادر می کنیم

۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - خون انگلیسی در رگ های ایرانی