۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - برای رفتن از تهران جایزه تعیین شد

۳ خرداد ۱۳۸۹ - با بدحجاب ها مدارا نکنید

۱ خرداد ۱۳۸۹ - آغاز طرح تک جنسیتی شدن دانشگاه ها

۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - احمدی نژاد در صدد کنترل کامل تهران

۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - سکوت وزارت بهداشت در مورد زباله های بیمارستانی

۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - خانه ای که وزارتخانه می شود