۲۹ آذر ۱۳۸۹ - عکس ماه و عکس اختر بر قرار…

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - مکتب داری یا مقبره داری

۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - این چنین میناگری ها کار توست

۲۷ اسفند ۱۳۸۷ - ویترین روابط دولت و مجلس