۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ما و ایران

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - آتش زدن بچه ها به دلیل فقر و اعتیاد

۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - رازهای قطعه ۳۳ بهشت زهرا

۲۱ شهریور ۱۳۸۹ - به نام حقوق بشر، به كام استبداد

۸ شهریور ۱۳۸۹ - پاسداران كوچك خودكامگی