۱ خرداد ۱۳۹۲ - خواب و بیدار

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - مردان دقیقه نود

۸ اسفند ۱۳۹۰ - جنبش و حامیان گفتمان پدر