۱۷ شهریور - باید راهی پیدا کرد

۱۳ مرداد - رسالت رویکرد اعتدالی ‎

۶ مرداد - رفع نیازهای روزمره مردم ایران