۲۷ مهر - ازدواج برای دو لقمه نان

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - تجاوز به شش دانش آموز

۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - جوان دیگری از پای چوبه دار برگشت

۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - زندگی در همسایگی زباله‌ها

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - درد در “شین‌آباد” هنوز ادامه دارد

۲ بهمن ۱۳۹۱ - اعدام در جمع بچه محل‌ها