۲۸ شهریور ۱۳۸۹ - خانه از پای بست ویران است

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - دور خیز برای استبداد صغیر

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - دیالکتیک قدرت در جمهوری اسلامی

۴ اسفند ۱۳۸۸ - هاشمی در غیاب یزدی از همدلی خبر داد

۲۷ بهمن ۱۳۸۸ - با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود

۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - دستبند سبز یعنی محاربه

۱۲ بهمن ۱۳۸۸ - مخالفت با استبداد شاه و شیخ