۱ مرداد ۱۳۹۰ - هر چهار روز یک قتل یا روزی چهار قتل

۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - دو راه پیداست

۱ آبان ۱۳۸۷ - پیش شرط های انتخابات

۴ تیر ۱۳۸۷ - در ستایش دروغ