۲۹ دى ۱۳۹۰ - زمانی برای پاسخگویی احمدی نژاد

۲۶ دى ۱۳۹۰ - گلدن گلوب برای جدایی نادر از سیمین