۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - سانسور خشتک

۲۳ اسفند ۱۳۹۰ - امان از این رهبری!

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - وقتی که افتادم