۲۴ مهر ۱۳۹۲ - تجاوز جنسی در زندان

۶ اسفند ۱۳۹۰ - موضع اصلاح طلبان در انتخابات دوره نهم

۴ اسفند ۱۳۸۸ - قدرت نمایی