۱۵ تیر ۱۳۹۲ - مصر؛ کودتا یا….

۱۳ دى ۱۳۸۹ - چرا جمهوری اسلامی تکذیب می کرد