۱۰ تیر ۱۳۸۸ - فیلم

۵ خرداد ۱۳۸۸ - نگاه

۲۲ اسفند ۱۳۸۷ - فیلم روز♦ سینمای ایران