۹ مرداد ۱۳۹۲ - آقای روحانی! می دانیم و می دانید

۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ما پیروز شدیم

۲۶ فروردین ۱۳۹۲ - ما متفاوتیم

۲ دى ۱۳۹۱ - کلید حل یا بخشی از مسئله‌

۱۲ آذر ۱۳۹۱ - سنگلاخ مذاکره