۲۵ مهر ۱۳۸۸ - این نظام هم به خود صدمه می زند هم به کشور

۸ تیر ۱۳۸۸ - حنای اعترافات دیگر رنگی ندارد