۱ دى ۱۳۸۸ - یک سال پیش با آیت الله منتظری

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - به بند کشیدن سه نماد

۲۴ آبان ۱۳۸۸ - چرا باید احساس نگرانی کرد؟

۲۴ آبان ۱۳۸۸ - چرا باید احساس نگرانی کرد؟

۲۲ شهریور ۱۳۸۸ - مستندات آقای کروبی کجاست؟

۲۳ تیر ۱۳۸۸ - برای دو عبدالله دربند

۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - از شاه سلطان حسین تا صدام حسین

۲۰ بهمن ۱۳۸۷ - بزرگداشت مهندس بازرگان باز به هم خورد

۲ بهمن ۱۳۸۷ - جامعه سرطانی، از یونان تا سیستان