۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - نگرانی مراجع از بد حجابی در کشور

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - جمع اخلاق و سیاست

۲۶ آبان ۱۳۸۹ - درباره پیشنهاد دادستان

۱ دى ۱۳۸۸ - اصولگرای تمام

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - شیوه های نوین