۲۲ آبان ۱۳۹۳ - زیبا و تلخ

۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ادبیات نمی‌تواند سینما بسازد

۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - پرتاب سنگ اول