۲ شهریور ۱۳۸۹ - یک ایدئولوژی، چند ابهام

۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - نامه ای به دادستان تهران

۱۲ تیر ۱۳۸۹ - فسادی که مجلس باید فراموش می‌کرد