۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - كوشنده نجیب

۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - تاریخ خدا نیست

۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - جامعه کوتاه مدت