۱۰ مهر ۱۳۹۳ - خطاط سه گونه خط نوشتی

۵ دى ۱۳۹۲ - انسان و آرمان‌هایش

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - خردگرایی، آزادی و عشق عام