۶ فروردین ۱۳۹۱ - مسئله رهبری درجنبش سبز

۲۸ آذر ۱۳۸۹ - برای آنکه اندیشه اش آویشن می سرود…

۱۳ دى ۱۳۸۸ - برای یگانگی هایم “رشید اسماعیلی”

۴ مرداد ۱۳۸۸ - حاکمانی با تفکر پارانوئیدی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - دیپلماسی رکسانا و کاپیتولاسیون!