۱۴ تیر ۱۳۹۰ - ما می گیم شاه نمی خواهیم…

۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - عاقبت یک کودتاچی

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - اپیدمی جدید؛ غفلت از قانون اساسی

۱۱ آبان ۱۳۸۸ - حل بحران؛ اینگونه؟‌

۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - راست گفت مدعی آزاد مطلق!

۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - انقلاب مخملی و انقلاب پنبه ای

۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - انقلاب مخملی و انقلاب پنبه ای

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ‌قدیمی‌ترین سخنگو پاسخ دهد!