۱۸ آبان - از ترس مرگ خودکشی نکنید

۲۷ آبان ۱۳۹۳ - دموکراسی یا استبداد فردی

۶ شهریور ۱۳۹۳ - اعتراض به حکومت مطلقه فردی

۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - مسببان این اوضاع عذرخواهی کنند

۲۲ آبان ۱۳۹۱ - آمریکایی ها “رهبری” ندارند

۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - كشتی “حِلف‌الفُضول”