۲۶ مهر ۱۳۹۰ - سقوط اخلاقی و معنوی نظام

۱۸ تیر ۱۳۹۰ - سبزها فقط در انتخابات آزاد شرکت می‌کنند

۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - نقد گذشته، راه آینده

۲۳ خرداد ۱۳۸۹ - نظامی که قدرتش به اعتراف گیری است

۹ بهمن ۱۳۸۸ - فخری عزیز و فداکارم!