۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - چیزی بگو، حرفی بزن

۴ آبان ۱۳۸۸ - ماجرای یک لنگه کفش از بغداد تا تهران

۴ شهریور ۱۳۸۸ - به یاد زلف نگون سار شاهدان چمن

۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - سیری بر روابط ایران و آمریکا