۱۱ آذر - خانه مجردی کجاست؟

۱۶ شهریور - تهران؛ شهر ناتمام

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - “قرض‌الحسنه” با “قرض‌الپس‌نده”

۷ بهمن ۱۳۹۳ - یکی به جای همه و همه به جای یکی

۱۵ خرداد ۱۳۹۱ - فریده گل بود…

۸ دى ۱۳۸۹ - تهران شهر بی‌كوچه باغ