۱۷ آبان ۱۳۹۳ - شلاق را وارد قوانین نکنید

۱۶ آبان ۱۳۸۹ - این رای رای مجلس نیست

۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - اندگار در تاریخ

۱۳ مهر ۱۳۸۸ - جایگاه معاون اول رئیس جمهور

۴ شهریور ۱۳۸۸ - “روز” خارج از ایران نیست