۱۷ آبان ۱۳۹۱ - جهان

۱۰ آبان ۱۳۹۱ - نگاه

۱۹ مهر ۱۳۹۱ - نگاه دیگر

۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - بوف کور

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - نگاه روز

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - فیلم

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - فیلم