۱۸ آذر ۱۳۹۱ - نسرین ستوده، هما دارابى و حجاب اجبارى

۲۹ آبان ۱۳۹۱ - خانه فروهرها، خانه آزادی