۱۶ آذر ۱۳۸۹ - حسرت

۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - ترانه سرای غربت تاریخ وطن