۲۷ تیر ۱۳۸۸ - حسن شیخ آقایی بازداشت شد

۱۵ تیر ۱۳۸۸ - جوانان سیاه پوش با گل های سفید آمدند