۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - شعر من تن به دسته‌بندی نمی‌دهد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - عاشقانه‌های شعر فارسی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - همواره مقابل ابتذال جبهه می‌گیرم

۱۹ دى ۱۳۹۲ - بیژن الهی نخواست شاعر رسمی باشد