۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - محل نامشخص حبس روزنامه نگاران

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - تندروها دندان تیز کرده، ناخن می کشند