دروغگویی به توان ا.ن.

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه مناظره میرحسین موسوی و احمدی نژاد به دلایل ناموسی، اخلاقی به نفع میرحسین تمام شده و مناظره کروبی و احمدی نژاد در راستای استفاده از شهرام جزایری و ننجون آقای کروبی و اردبیل و غیره به نفع احمدی نژاد به پایان رسید و در همین راستا مناظره کروبی و محسن رضایی هم تبدیل به دیدار خانوادگی گشت، بسیاری از کارشناسان معتقدند مناظره باید براساس اصول و مقدماتی صورت بگیرد که نامزدهای ریاست جمهوری باید آنها را آموزش ببینند تا هم موقع مناظره دست و پای شان را گم نکنند و مثل احمدی نژاد لب شان را گاز نگیرند، هم مثل کروبی نقش نامزد روی صندلی داغ بازی نکنند، نه مثل میرحسین موسوی چیزشان را دائم با چیزهای دیگرشان قاطی نکند. در همین راستا از کلیه خوانندگان درخواست می شود ضمن دیدن بقیه مناظره ها به سووالات زیر پاسخ ندهند، چون اصلا موضوع مهمی نیست، فقط بروند و در انتخابات شرکت کنند

 

سووال اول: برای دادن آمار تورم در مناظره باید از چه آماری استفاده کنید؟

گزینه اول: آمار من درآوردی

گزینه دوم: آماری که داداشم درآورده است

گزینه سوم: آماری که پسرم گفته است

گزینه چهارم: آماری که دوست دارم اینطوری باشد

 

سووال دوم: آمار تورم چه ربطی به واقعیت آن دارد؟

گزینه اول: رابطه لنگه کفش با خربزه

گزینه دوم: رابطه هواپیما با شقیقه

گزینه سوم: رابطه ای شقایق فراهانی با فاطمه گودرزی

گزینه چهارم: رابطه نامشروع

 

سووال سوم: با توجه به اینکه ممکن است یک رئیس جمهور ممکن است بخواهد آمار دروغ بدهد، باید قبل از آن چکار کند؟

گزینه اول: یک هفته باید دروغ گفتن را تمرین کند

گزینه دوم: یک ماه باید دروغ گفتن را تمرین کند

گزینه سوم: یک سال جلوی ده هزار نفر دروغ بگوید

گزینه چهارم: همان کاری که در چهار سال گذشته انجام داده است تکرار کند

 

سووال چهارم: اگر مدرکی علیه رقیب انتخاباتی وجود نداشته باشد، بهترین چیزی که می توانید برای شکست دادن او در مناظره پیدا کنید چیست؟

گزینه اول: عکس همسرش

گزینه دوم: عکس مادرش

گزینه سوم: عکس خواهرهایش با هم

گزینه چهارم: عکس ننه جونش

 

سووال پنجم: یک انسان شریف در مناظره با احمدی نژاد باید چکار کند؟

گزینه اول: فرار کند

گزینه دوم: به گیرتش بربخورد و گفل زبانش باز شود

گزینه سوم: با صندلی توی سرش بزند و مناظره را ببازد 

گزینه چهارم: هیچ کاری نمی تواند بکند، بیخودی زور نزند.

 

سووال ششم: به نظر شما برنده مناظره احمدی نژاد و موسوی چه کسی بود؟

گزینه اول: معلوم است، موسوی

گزینه دوم: مشخص است، موسوی

گزینه سوم: طبیعتا موسوی

گزینه چهارم: هر چی شما بخواهید

 

سووال هفتم: به نظر شما بازنده مناظره احمدی نژاد و موسوی چه کسی بود؟

گزینه اول: خداوند متعال که تازه متوجه شد خلق احمدی نژاد به گردنش افتاده است.

گزینه دوم: نیچه که فکر می کرد حقیقتی وجود دارد.

گزینه سوم: جمهوری اسلامی که پنج تا رئیس جمهورش ضایع شدند تا یکی شان حفظ شود.

گزینه چهارم: محمود احمدی نژاد

 

سووال هشتم: فرق مناظره کروبی و محسن رضایی با یک مهمانی خانوادگی چه بود؟

گزینه اول: یک کم

گزینه دوم: تقریبا فرقی نداشت

گزینه سوم: آخرش همدیگر را ماچ نکردند و خداحافظی نکردند.

گزینه چهارم: چایی برایشان نیاوردند

 

سووال نهم: برنده مناظره کروبی و احمدی نژاد چه کسی بود؟

گزینه اول: مهدی کروبی بود که موفق شد ثابت کند احمدی نژاد دروغگوست.

گزینه دوم: احمدی نژاد بود که ثابت کرد دروغگویی یک راه موفقیت است.

گزینه سوم: میرحسین موسوی که شهرام جزایری را نمی شناخت.

گزینه چهارم: چاوز که عکس هایش گم شده بود.

 

سووال دهم: در مناظره تلویزیونی کروبی و احمدی نژاد چه کسانی با هم مناظره کردند؟

گزینه اول: همان که در سووال آمده است، کروبی و احمدی نژاد

گزینه دوم: محسن رضایی و میر حسین موسوی

گزینه سوم: آقایی که حرف درست را بد می زد، با آدمی که حرف نامربوط را خوب می زد.

گزینه چهارم: یک آدم پریشان احوال متهم که حق داشت، با یک دروغگوی ماهری که حق نداشت

 

سووال یازدهم: بهترین دروغگو چه کسی است؟

گزینه اول: کسی که یقین دارد مردم حافظه ندارند.

گزینه دوم: کسی که هر چهار سال همان دروغهای قبلی را بدون قرمز شدن تکرار کند.

گزینه سوم: کسی که بداند مردم می دانند دروغ می گوید ولی این موضوع برایش مهم نباشد.

گزینه چهارم: همان محمود احمدی نژاد