چگونه تهران را خلوت کنیم؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

آقای احمدی نژاد، منظورم همان رئیس جمهور تقلبی است، امروز استثنائا به او می گوئیم آقا، یک روز طوری نمی شود، گفته است: “چه کسی گفته تهران نمی تواند خلوت بشود؟” من که نگفتم. هر کی هم گفته بیخود گفته. من چند راه حل پیشنهاد می کنم که اگر این راه حل ها اجرا شود، نه تنها تهران خلوت می شود، بلکه خیلی از شهرهای دیگر کشور مثل اصفهان، کاشان، کرمان، بندرعباس، کیش، آبادان، تبریز، آستارا، رشت و برخی شهرهای دیگر شلوغ می شوند و جمعیت تهران بسرعت به آن شهرها مهاجرت کرده و علی می ماند و محمود و حوض پارک ملت و هر چقدر می خواهند در آن می توانند بازی کنند.

پیشنهاد اول: در ده شهر بزرگ کشور مثل اصفهان، شیراز، کاشان، کرمان، بندرعباس، کیش، آبادان، تبریز، آستارا، رشت موارد زیر رعایت شود:

1) حجاب اختیاری شود، هر کسی دوست داشت بگذارد، هر کسی دوست داشت نگذارد.

2) دولت رسانه های این شهرها را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و هیچ دخالتی در کار آنها نکند، بگذارد آنها هر چه می خواهند پخش کنند و حالش را ببرند.

3) نیروی انتظامی از این ده شهر به تهران منتقل شود و مسوولیت نظم در این شهرها با انتخاب یک فرماندار محلی، هر کسی مردم انتخاب کردند، باشد.

4) احمدی نژاد هر روز در تهران سخنرانی کند و مردم تهران موظف باشند سخنرانی او را گوش کنند.

5) قالیباف بشود شهردار تبریز، کرباسچی بشود شهردار اصفهان، یکی از معاونان احمدی نژاد هم بشود شهردار تهران.

( اگر این پیشنهاد اجرا شود، جمعیت این شهرها حداقل هر کدام به دو تا سه میلیون می رسد، جمعیت تهران حداکثر به دو تا سه میلیون می رسد، مشکل مسکن، آلودگی هوا، بحران سیاسی، زندانیان سیاسی و بخش وسیعی از این مشکلات حل می شود.)

پیشنهاد دوم: فرض می کنیم که نتیجه انتخابات 22 خرداد تقلبی نبوده و موسوی 14 میلیون و احمدی نژاد 24 میلیون رای آورده اند، 65 درصد شهرهای کشور توسط احمدی نژاد و 35 درصد آنها توسط موسوی اداره شود و هر کدام شان قانون اساسی را به هر شکل خواستند اداره کنند و مردم هم حق داشته باشند به هر قسمت، سبز یا سیاه کشور بروند. تهران دست احمدی نژاد بماند و موسوی در شهرهای دیگر رئیس جمهور باشد. در این حالت جمعیت تهران حداکثر به دو تا سه میلیون می رسد و بسیاری از مشکلات کشور حل می شود.

پیشنهاد سوم: با این پیشنهاد مشکل تهران حل می شود، اما مشکل جاهای دیگر حل نمی شود. مطابق این پیشنهاد نماز جمعه به جای هفته ای یک بار، هر روز یک بار برگزار شود و همه مردم موظف باشند در آن شرکت کنند، اما برگزاری نماز جمعه در سایر شهرها به اختیار مردم واگذار شود.

پیشنهاد چهارم: همه فروشگاهها، ادارات، شهرداری و خانه های تهران موظف شوند عکس رئیس جمهور و رهبر را بالای در خانه نصب کنند، یا در غیر این صورت از تهران بروند. با تصویب این طرح، تهران بسرعت خلوت شده و جمعیت آن به حداکثر یک تا دو میلیون می رسد.

با این چهار پیشنهاد تعهد می کنم که جمعیت تهران از این شهر بروند و مشکلات حکومت هم در شهر دردسرآفرین تهران حل شود.