یک حکومت با تخفیف به فروش می رسد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

دیشب ساعت دو بعد از نصف شب تلفن زنگ زد. همین طور کورمال کورمال از تخت آمدم پایین و رفتم طرف هال گوشی را بردارم. پیش خودم گفتم کسی که این وقت شب تلفن می کند، حتما خبر بدی دارد، نکند دنیا که قرار بود سه روز دیگر تمام شود، امشب تمام می شود و می خواهد خبرم کند، وگرنه مرض که ندارد…