وزارت اطلاعات مردم را علیه هم کیشانمان تحریک می کند

نویسنده

به گفته نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل، تعرض دولت جمهوری اسلامی به جامعه بهاییان ایران روز به روز ابعاد گسترده تری می یابد، برخوردی که “از افراد سالخورده تا کودکان دبستانی” را در برگرفته است.

وی اظهار می دارد “اسنادی که در شش ماهه‌ اخیر از ایران واصل شده حاکی از حرکتی وسیع و در عین حال حساب شده‌ در جهت ادامه و شدت بخشیدن تدریجی به تعقیب و آزار بهائیان ایران است”.

تحت نظر گرفتن و شناسائی بهائیان، سوءرفتار و تبعیض علیه دانش آموزان بهائی در همه‌ سطوح، افزایش اقدامات در جهت محروم کردن بهائیان از وسیله‌ معاش و حملات مداوم به بهاییت از جمله این برخوردها معرفی شده است.


خانم بانی دوگال نماینده‌ ارشد جامعه‌ بین المللی بهائی در سازمان ملل در همین ارتباط گفته است: “مجموعه این جریانات ماهیت فوق¬العاده وحشت¬انگیزی دارد و باعث نگرانی شدید بهائیان سراسر جهان شده است.”

به گفته خانم دوگال “ وقایع اخیر، به تحریک وزارت اطلاعات و در اغلب موارد به طور حساب شده توسط این وزارتخانه برنامه¬ریزی شده تا در بهایئان ایجاد رعب و وحشت نماید، آنها را از نظر مادی آسیب¬پذیر سازد و در آنها احساس عدم امنیت شغلی و اجتماعی بوجود آورد.”

وی می افزاید:“نیت آنان آشکارا این است که بهائیان ایرانی را با ایجاد سوء ظن، عدم اعتماد، و حتی با کاشتن بذر کینه و نفرت در دل هم¬وطنانشان از هم¬میهنان خود جدا سازند تا همچنان از پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این اقلیت بی¬گناه دینی جلوگیری به عمل آمده و حیات اجتماعی آنان متزلزل گردد.”