محمود در حمام ارشمیدس

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

البته اکثر دانشمندان و اهل فرهنگ و خرد از جمله خود من معتقدم که همانطور که دکتر احمدی ‏نژاد گفته بود که « من با مدیریت علمی کابینه را اداره می کنم»، بدینوسیله برخی از قوانین علمی ‏که اداره کابینه دولت نهم از آن تبعیت می کند، به شرح زیر است:‏

تئوری انفجاراولیه(‏Big Bang‏) ‏

براساس این اصل کابینه با یک انفجار اولیه تشکیل شده و در اثر این انفجار گازهای بویناکی از ‏آن متصاعد شده و هسته اولیه بسرعت از مرکز دور شده و به شهرستانها و اطراف و تا آمریکای ‏لاتین می رود و با همان جنس و بو، ولی با غلظت کمتر باقی می ماند تا از بین می رود. ‏

اصل بقای اقبح

بر اساس یک نظریه زیست شناسی جدید با توجه به عدم ضرورت « بقای اصلح» کابینه براساس ‏‏« بقای اقبح» اداره شده و در اثر مرور زمان هر که اصلح باشد کنار رفته و اقبح جایگزین آن می ‏شود. ‏

اصل بقای ماده و انرژی

بر اساس این اصل کابینه تا وقتی انرژی داشته باشد با هر کسی که از جنس ماده باشد، مبارزه می ‏کند و تا وقتی که جنس ماده وجود داشته باشد، دولت برای نابودی آن انرژی دارد.‏

اصل تبدیل کیفیت به کمیت

براساس این اصل علمی کابینه بطور مستمر درحال تبدیل کیفیت به کمیت است، در انتها از کابینه ‏فقط مقداری عدد باقی می ماند که روز بروز کمتر می شود، از سوی دیگر از تعداد آحاد کیفی ‏کاسته شده و آحاد کمی بطور الهام یافته ای کمیت های مختلف را در اختیار می گیرند.‏

قانون ظروف مرتبطه

براساس این قانون فیزیکی کاهش سطح مدیریت در یک نقطه کابینه عینا به نقاط دیگر آن منتقل ‏می شود و در پایان به علت سوراخ بودن ته ظرف احتمالا به سطح زیر صفر رسیده و بتدریج در ‏سفره های زیرزمینی حل می شود.‏

تئوری وزن مخصوص و یافتم یافتم

براساس این قانون علمی که توسط دکتر محمود ارشمیدس کشف شد، هر گاه رئیس جمهوری پس ‏از چند ماه در وان حمام فرو برود، به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزن آن کاسته می شود، در ‏این حالت، رئیس جمهور با لباس کاراته از حمام خارج شده و می گوید یافتم یافتم، وی هر بار ‏موفق می شود یک دلیل گرانی ها، مثلا روزنامه نویسان، دولت های قبلی، تورم جهانی، آمریکا و ‏غیره را یافته و اعلام کند.‏

تئوری سطح شیب دار

براساس قانون علمی سطح شیب دار، کابینه پس از قرار گرفتن در سطح شیب دار، دائما به ‏سرعتش افزوده شده و چون ترمز ندارد، به سوی مقصد پیش می رود، در هنگام عبور به دلیل ‏قرار گرفتن در پیچ های مختلف، براساس قانون گریز از مرکز دائما کسانی که با مرکز کابینه ‏فاصله بیشتری دارند به بیرون پرت می شوند و کمک راننده، الهام، جای همه آنها را می گیرد.‏

قانون گریز از مرکز

قانون گریز از مرکز می گوید که کابینه به دلیل اینکه قدرت حل مشکلات را در مرکز ندارد، ‏دائما درحال گریز از مرکز است.‏

‏ ‏

اصل عدم قطعیت

براساس قانون علمی « اصل عدم قطعیت» هایزنبرگ، هیچ چیز قطعی در کابینه وجود ندارد، ‏یک روز وام می دهند، یک روز نمی دهند. یک روز می کشند، بعد می شمرند، یک روز می ‏شمرند و آزاد می کنند. یک روز فقط با اروپایی ها هستیم، یک روز دیگر فقط با چین و روسیه ‏هستیم، یک روز تمام مسلمانان دنیا را هم به عنوان مسلمان قبول نداریم، روز دیگر فقط پشت سر ‏کمونیست های جهان نماز وحدت می خوانیم. یک روز جلوی خرید یک دسته گل را می گیریم، ‏یک ماه بعد یک هواپیما بین تهران و کاراکاس راه می اندازیم که هر روز به اندازه دو هزار دسته ‏گل هزینه دارد. در حقیقت هیچ چیز قطعی وجود ندارد، جز اینکه….‏

‏ ‏

سرعت نور و سرعت صوت

با توجه به اینکه کابینه با « نور» و « صوت» اداره می شود و همین دو موجود، در آن حضور ‏واقعی دارند و سرعت نور از سرعت صوت بیشتر است، بتدریج هاله های نور در اثر سرعت ‏زیاد از بین رفته و فقط اصوات باقی می ماند. ‏

‏ ‏