یاد یاران

نویسنده

» نامه ی نازنین نظر آهاری به شیوا

برای کسی که مثل هیچ کس نیست 

نازنین نظر آهاری

Kategorie: Schlagzeile


از پشت میله های سرد وتیره

نگاه حسرتت حیران به سویی ست

در این فکری که دستی پیشت اید

و تو ناگه گشایی پر به سویی

دراین فکری که دریک لحظه غفلت

از این زندان خاموش پر بگیری

به چشم مرد زندان بان بخندی

کناری، زندگی از سر بگیری

آری! 50 روز گذشت، با غم، دلواپسی، نگرانی، و افکاری آشوب زده که هر لحظه به سراغ دل های بی خبر، نا آرام با دست هایی پر از خالی می آیند.

و مبهوت می مانم وقتی که هیچ یک از مراجع قضایی به پرسش های پدر و مادرمان توجه ای نمی کنند و صدها پدران و مادران دیگر، پریشان به جست و جوی نشانی از فرزندشان که همچون تو بی گناه اسیرند، می گردند وهیچ پاسخی دریافت نمی کنند.

و سوالی که همه ی آنها در پی جواب، ساعت ها از یک سو به سوی دیگر سرگردان و حیران می روند این است که بگویید جرم فرزند ما چیست؟ به کدام گناه ناکرده دخترم، پسرم، زندانی ست، و آیا اصلا زندانی ست؟

اما من گناه تو را می دانم و به جرمی که مرتکب شده ای کاملا آشنا هستم، چون تو کسانی را دیده ای که با خشم به ما و فرزندان این دیار چشم دوخته اند تا حقمان و نفسمان را گرفته، صدای اعتراضمان را خفه کنند و برادران و خواهرانمان را به بردگی و سرانجام به نابودی کشانند. و تو هیچ گاه این همه را طاقت نیاورده ای زیرا حمایت از حقوق دیگری را شریف ترین و برترین کار آدمی می دانی و اگر سد راهت شوند و دلیلی برای سقوطت، فریاد می زنی: “اگر شرط زندگی من فنای شدن دیگری است، مرگ برایم زیباتر خواهد بود.”

و امروز عده ای جامعه ی ما را به بن بست رسانده اند و حقوق تو، من و تمام زنان و مردان را نادیده گرفته اند. و حال، تو برای دفاع از از حقمان برخاسته ای تا در برابر قانون کور و سنت های پوسیده ی آنان که تبعیض اساس آن است بایستی و از حقوق مطلق هر انسانی، چه مرد و چه زن، دفاع کنی و دست آنان را که در جایی از این خاک به هر گونه ای حقشان ضایع شده گرفته و بگویی ما با شما و در کنارتان هستیم.

آری خواهرم، گناه تو نه گفتن به هر گونه تبعیض، نابرابری، و بی قانونی ست. گناه تو عدالت را خواستن است.

و من این روزها، بی صبرانه چشم به راه دیدار دوباره ات هستم.

خواهرت - نازنین