نسخه پی دی اف هنر روز

نویسنده
بهار ایرانی

» حرف تازه/ رویداد هفته

نخستین نسخه پی دی اف هنر روز همراه با اولین شماره بهار 1393 منتشر می شود.

هنر روز باانتشار این نسخه ، بعد از 8 سال انتشار بی وقفه، دوران جدیدی راشروع می کند.به پیشنهاد وهمت یاران هنر روز در تهران، ا زاین پس هر شماره هنرروز بصورت پی دی اف در می آید و همراه شماره بعد منتشر می شود.امیداین است که بااستفاده ازاین روش صفحات هنرروز که حاصل زحمات جمعی از روزنامه نویسان و اهالی هنر ایران در داخل و خارج کشور است، از خاصیت رسانه آن لاین تن بزند و بازدن پلی به نشریات چاپی امکان بقا بیابد.

 نخستین شماره پی دی اف هنر روز که صفحات نوروزی 93 را در 84 صفحه در خود دارد، با کلیک روی عکس صفحه اول آن د ردسترس برای مطالعه و دانلود است.