داغدار

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

ابراهیم نبوی، همکار و دوستمان، برادر چهل و هشت ساله خود را ناگهان از دست داده است. ایست قلبی برای جوانی به این سن، تنها در شهری مانند تهران عادی شده است.

دلمان نیامد از داور طنز طلب کنیم. تا خود بیاید برای درددل.

دبیران و تحریریه روز